Публични покани

Публични покани (3)

Публични покани

Петък, 11 Декември 2015 13:07

9048889

За изготвяне на инвестиционен технически проект за обединено детско заведение в УПИ-VІІ, за ОДЗ, кв. 26 по плана на Кв. Ботунец, район „Кремиковци” Столична община,


Участниците представят техническо предложение /няма приложен формуляр/, включващо предложение за оригинално решение за изпълнението на услугата. Предложението трябва да бъде съобразено с приложеното задание към публичната покана. Освен техническото предложение кандидатът прилага и ценово предложение /няма приложен формуляр/ за изпълнение на проекта, предмет на настоящия договор.

 

Отговор на запитване    Отговор на запитване 2

Понеделник, 07 Септември 2015 11:09

9045651

“Доставка на хранителни продукти за „ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №: 146 – „Звездица”” (ЦДГ №: 146), кв. Кремиковци”


Срокът за изпълнение на поръчката e както следва: Срокът за изпълнение на доставките по настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 1 (един) работен ден и не повече от 3 (три) работни дни. Участници, предложили срокове за изпълнение на поръчката по-кратки от минималния срок, който е 1 (един) работен ден и по-дълги от максималния, който е 3 (три) работни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Доставката се извършва във работно време подходящо за Възложителя или не по-късно от 17:00 часа, в деня през който ще се доставят продуктите. Срокът за изпълнение на съответната доставка по настоящата поръчка започва да тече след датата на получена при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Крайният срок за изпълнението на настоящата поръчка е до окончателното доставяне и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички продукти, предмет на договора вследствие на подадените заявки до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-късно от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора. Всеки участник следва да предложи срок на реагиране за доставка на хранителните продукти, предмет на поръчката, при рекламации /посочва се в цели астрономически часове/. Срока започва да тече от датата на полученото известие/уведомление при Изпълнителя от Възложителя за рекламацията на доставения от Изпълнителя, продукт/продукти. Срокът е по предложение на участника, но не по-малко от 6 (шест) астрономически часа и не повече от 24 (двадесет и четири) астрономически часа. Предложенията по показател срок за доставка на хранителните продукти, предмет на поръчката, при рекламации се представят като цяло число в час/часове. Ще бъдат отстранени предложения, в които срока е предложен в различна мерна единица (например минути или др.) и/или е предложен срок, който е под минималния допустим и/или срок който е над максимално допустимия. ВАЖНО! Всички страници на офертата и на приложенията към нея трябва да бъдат номерирани и подредени съгласно посоченото от участника в приложения към офертата Списък на документите – Приложение №: 1.1. Всички документи от офертата се сканират последователно в един общ файл в PDF формат и се представят и на електронен носител (CD или DVD компактдиск), който се поставя в плика с офертата!

PDF downlaod Протокол

 дата на добавяне 24.09.2015

Петък, 17 Април 2015 00:00

9040849

Изграждане на паркова среда и засаждане на дървесна и храстова растителност в зелени площи на територията на район „Кремиковци” в обекти:

Прилежащи зелени площи на кръстовище на две нива тип детелина на бул. „Ботевградско шосе” и Околовръстен път; Зелена площ по поречието на р. Лесновска южно от кв. Челопечене; Прилежаща зелена площ на ул. „Челопешко шосе”; Прилежащи зелени площи около Долнобогровски манастир „Св. Св. Петър и Павел”.

Предмет
Изграждане на паркова среда, засаждане и следпосадъчни грижи за вечнозелени и листопадни дървета и храсти в зелени площи на територията на район „Кремиковци”, както следва:

  • Прилежащи зелени площи на кръстовище на две нива тип детелина на бул. „Ботевградско шосе” и Околовръстен път – 462 бр. вечнозелени дървета и 280 бр. листопадни дървета.
  • Зелена площ по поречието на р. Лесновска южно от кв. Челопечене – 40 бр. вечнозелени дървета и 110 бр. листопадни дървета.
  • Прилежаща зелена площ на ул. „Челопешко шосе” – 18 бр. вечнозелени дървета, 19 бр. листопадни дървета и 380 бр. декоративни храсти.
  • Прилежащи зелени площи около Долнобогровски манастир „Св. Св. Петър и Павел” – 60 бр. вечнозелени дървета и 20 бр. листопадни дървета.

Старинна легенда разказва за мъдри и силни духом кремиковчани, решили да издигнат храм на Св. Георги Победоносец. Те се спрели на местността „Зиданска страна" /на запад от днешното местонахождение на манастира/.

Започнали каменоделците да строят в една лятна утрин. Строили темелите през деня, каквото построят на другата сутрин намирали всичко разрушено и сечивата изчезнали. Това продължило три дни и всеки път намирали инструментите на мястото, на което се намира днес Кремиковският манастир. На това – същото място, през нощта се появявало красиво и тайнствено сияние и кукуригал петел. Тогава свети човек казал: „Тук ще издигнем храма на Св. Георги Победоносец".

Кремиковският манастир бил построен през втората половина на 14 в. по време на Второто българско царство и по поръчка на цар Иван Александър (1331-1372). Той е един от манастирите, издигнати от владетеля в района на София. Те по-късно стават част от Софийската Мала Света гора.

През 1382 година София пада под турско владичество. При превземането на близката крепост „Градището", манастирът е разрушен. През 1453 г. ферман на султан Мехмед II разрешава на християните да възстановят храмовете, които не са превърнати в джамии. Тогава, през 1493г., местният болярин Радивой в памет на децата си Теодор и Драгана /които са починали вероятно по време на голямата чумна епидемия от 1492г./, и с активното съдействие на Софийския митрополит Калевит, възстановява малката църква "Свети Георги" и богато я изографисва /за тази история разказва и стенописът в предверието – на ктитора Радивой и семейството му, в момент на предаване на дарението/.

Църквата е продълговата, еднокорабна и безкуполна сграда с полуцилиндричен свод. Строена е от камък, малки тухлички и хоросан. Има основно помещение с олтар и предверие. През 1503г. при земетресение покривът на храма е разрушен и е направен нов. В центъра на манастирския комплекс – над вратата, има надпис, който съобщава за обновяването й през 1611г. 1

Стенописите в църквата са от 1493г. и от 17 и 18 век. Сред по-интересните фрески са: житието на Св. Георги, нрисуван на трон, което се случва много рядко и показва неговата царственост, на Богородица и Св.Анна, прекрасните образи на Св.Теодор Стратилат и Теодор Тирон, върху чиито брони са разчетени имената на зографите Стоян и йеромонах Антоний, рисувал и църквата в Драгалевския манастир. Бил пристроен и изписан екзонартекс, като спомен от него е останала само сцена от "Страшният съд". По време на последната реставрация на старата църква „Свети Георги", е открит фрагмент от ранна живопис (фон и обрамчващи елементи), предхождаща 15 век, доказателство за това, че българското изкуство изпреварва с един век западния Ренесанс, което е признато и от специалисти в тази област. Заради изключително красивите си и ценни стенописи църквата е обявена за паметник на културата.

През 17-18 в. в манастира работела една от най-големите книжовни школи в района. Тук се преписвали богослужебни книги и книги с проповеди. В библиотеката на храма до 1898 г. се е намирало Евангелие на поп Йоан Кратовски от 1579 г., "Кремиковски триптих" с народен поменик от ХІV век, както и сборник жития за м.юни, юли и август. Иконостасът е дърворезба, изработена от Петър и Филип Филипови. В Националния църковен историко-археологически музей се съхранява уникалното „Кремиковско евангелие" от 1497 г., което съдържа 307 страници с текстовете на четирите евангелия, украсени с красиви заставки и заглавки в началото на всяко евангелие. Подвързано е с позлатена сребърна обковка. То било изработено по поръка на митрополит Калевит и дълги години се е ползвало като служебно евангелие на черквата.

Тук са предадени и съхранявани мощите на Св. Георги Нови Софийски, изгорен през 1515 г. за християнската вяра, които според преданието били намерени от един овчар и пазени от него в продължение на 30 години.

През годините на робство Кремиковският манастир никога не е запустявал.

От самото създаване, освен че е огнище на българския дух и култура, по-късно се превръща в закрилник на хайдутството и четничеството. След разбиването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа двама четници намират убежище под покрива на храма.

Тук се е укривал няколко дни вторият знаменосец от четата на Христо Ботев - Димитър Стефанов-Казака от Сливен. След смъртта на Ботев и на първия знаменосец, знамето е отковано от дръжката си, по думите на Никола Обретенов: "Сливенчето го запаса на кръста си и замина с Георги Апостолов из Балкана". Димитър Казака е ранен, но 2 успява с други трима четници да се добере до манастира. Магерът от Кремиковци, Геко Палев, го лекува и се грижи за тях няколко дни. За съжаление, турците научават че в манастира се крие четник и искат предаването му. За да запази манастира, игуменът хаджи Авксентий го снабдява с храна и го провожда до хралупа в гората. След няколко дни потерите на Малич Байрактар го откриват. Измъчват го жестоко, изгарят знамето, което откриват на кръста му и зверски го съсичат. Убит е през 1876 г., а на мястото на гибелта му през 1912 година е изграден паметник.

След Освобождението /през 1879г./ в Кремиковския манастир се заселват двадесетина монахини, македонски бежанки от Малешевско. Божиите сестри дават нов живот на манастира. През 1897г. Иван Вазов посещава храма и с изненада открива, че е вече девически. Омагьосан от манастира, той пише пътепис за него. Вазов вижда хубава черква, сграда с чардак и килии за сестрите, станове за тъкане, а в обора – волове, коне и манастирски файтон. И най-главното – „уред, чистота и прибраност"