Открити процедури

Открити процедури (4)

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Кремиковци“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Ботунец 2, бл. 14“, район „Кремиковци“, Столична община;
2. Обособена позиция №2-  Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Ботунец 2, бл. 6“, район „Кремиковци“, Столична община;
3. Обособена позиция №3-  Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 20, район „Кремиковци“, Столична община;
4. Обособена позиция №4 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Ботунец 2, бл. 14“, район „Кремиковци“, Столична община (по обособена позиция 1)
5. Обособена позиция №5 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Ботунец 2, бл. 6“, район „Кремиковци“, Столична община (по обособена позиция 2)
6. Обособена позиция №6 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 20, район „Кремиковци“, Столична община (по обособена позиция 3)
7. Обособена позиция №7 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Ботунец 2, бл. 14“, район „Кремиковци“, Столична община (по обособена позиция 1)
8. Обособена позиция №8 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Ботунец 2, бл. 6“, район „Кремиковци“, Столична община (по обособена позиция 2)
9. Обособена позиция №9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 20, район „Кремиковци“, Столична община (по обособена позиция 3)


Линк АОП  PDF downlaodОбявление   PDF downlaodРешение   PDF downlaod Указание МРРБ  PDF downlaod ПМС  PDF downlaodРеферентни стойности   PDF downlaodПълномощно

файловете са добавени на 23.02.2018


  Microsoft Office 2013 WordОбразци    PDF downlaodДокументация   

файловете са добавени на 23.02.2018


  ZIPПриложения бл.6 кв.Ботунец 

ZIPПриложения бл.14 кв.Ботунец 

ZIPПриложения бл.20 кв.Бухово 

файловете са добавени на 23.02.2018


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

PDF downlaodРКР18-ТД26-236-(1)/12.03.2018     PDF downlaod РКР18-ТД26-250-(1)/13.03.2018


PDF downlaodСЪОБЩЕНИЕ

 

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Кремиковци“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

 

1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Ботунец 2, бл. 14“, район „Кремиковци“, Столична община;
2. Обособена позиция №2-  Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Ботунец 2, бл. 6“, район „Кремиковци“, Столична община;
3. Обособена позиция №3-  Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 20, район „Кремиковци“, Столична община;
4. Обособена позиция №4 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Ботунец 2, бл. 14“, район „Кремиковци“, Столична община (по обособена позиция 1)
5. Обособена позиция №5 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Ботунец 2, бл. 6“, район „Кремиковци“, Столична община (по обособена позиция 2)
6. Обособена позиция №6 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 20, район „Кремиковци“, Столична община (по обособена позиция 3)
7. Обособена позиция №7 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Ботунец 2, бл. 14“, район „Кремиковци“, Столична община (по обособена позиция 1)
8. Обособена позиция №8 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Ботунец 2, бл. 6“, район „Кремиковци“, Столична община (по обособена позиция 2)
9. Обособена позиция №9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 20, район „Кремиковци“, Столична община (по обособена позиция 3)


Линк АОП  PDF downlaodОбявление   PDF downlaodРешение   PDF downlaod Указание МРРБ  PDF downlaod ПМС  PDF downlaodРеферентни стойности   PDF downlaodПълномощно

файловете са добавени на 22.01.2018


  Microsoft Office 2013 WordОбразци    PDF downlaodДокументация   

файловете са добавени на 24.01.2018


  ZIPПриложения бл.6 кв.Ботунец 

ZIPПриложения бл.14 кв.Ботунец 

ZIPПриложения бл.20 кв.Бухово 

файловете са добавени на 24.01.2018


PDF downlaod Решение РКР18-РД93-1 PDF downlaodОбявление за прекратяване

файловете са добавени на 01.02.2018

 

Четвъртък, 14 Април 2016 00:00

729607

Написана от

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, Район кКремиковци, във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за "Сграда с административен адрес: гр. София, жк Кремиковци бл. 4А"

2. Обособена позиция 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за "Сграда с административен адрес: гр. София, гр. Бухово, бл. 21"

3. Обособена позиция 3 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с административен адрес: гр. София, жк Кремиковци бл. 4А" (по обособена позиция 1)

4. Обособена позиция 3 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с административен адрес: гр. София, гр. Бухово, бл. 21" (по обособена позиция 2)


Решение     Обявление   Линк АОП   ПМС     Пълномощно     Документация    Референтни стойности


Приложения бл. 4А          Приложения бл. 21


Въпроси и отговори

PDF downlaod РКР16-ТД26-451/17-05-2016

 

PDF downlaod РКР16-ТД26-451/20-05-2016

PDF downlaod

РКР16-РД93-1/29.06.2016


PDF downlaod Протокол 1          PDF downlaod  Протокол 2      PDF downlaod Протокол 3      PDF downlaod Протокол 4      PDF downlaod Протокол 5

 Файловете са качени на 28.05.2016 г.


Warning icon Съобщение за

разглеждане на ценови оферти

 Файловете са качени на 16.06.2016 г.


PDF downlaod Информация за сключен договор


PDF downlaodДоговор 30      PDF downlaodДоговор 30 (допълнение)      PDF downlaodДоговор 31      PDF downlaodДоговор 32      PDF downlaod Договор 33

Сряда, 20 Май 2015 11:30

670733

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 85 СОУ "Отец Паисий", кв. Враждебна, Район Кремиковци - Столична община". Предвижда се извършването на следните СМР по сградата: - Подмяна на дограма - Топлоизолация външни стени - Топлоизолация на покрив - Топлоизолация на под - Реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация - Изграждане на термопомпена система - Реконструкция на електрическа инсталация


Решение    Обявление    Документация    Линк АОП   Информация за скючен Договор   Информация за инпълнението на Договор   Заповед


Приложения

Образец   КСС    Проект на договор    Спецификации


Решение за промяна

Документация     КСС     Образци     Проект на договор     Спецификации     Указания

 Файловете са обновени на 15.06.2015 г.


Решение по чл. 90 от ЗОП за допълнително възлагане

Решение 005-1       Покана          КС за допълнително възлагане       Допълнително възлагане - информация за сключен Договор       Допълнително възлагане - информация за изпълнение на Договор

Файловете са обновени на 11.12.2015 г.

Протокол от проведено договаряне

добавен на 15.12.2015 г.


 Писмо по ЗОП PDF downlaod   Съобщение относно допусната техническа грешка Word

Протокол 1PDF downlaod Протокол 2 PDF downlaod Съобщение за отваряне на ценовите предложения Word Протокол 3 PDF downlaod Протокол 4 PDF downlaod Протокол 5 PDF downlaod 

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка PDF downlaod


Старинна легенда разказва за мъдри и силни духом кремиковчани, решили да издигнат храм на Св. Георги Победоносец. Те се спрели на местността „Зиданска страна" /на запад от днешното местонахождение на манастира/.

Започнали каменоделците да строят в една лятна утрин. Строили темелите през деня, каквото построят на другата сутрин намирали всичко разрушено и сечивата изчезнали. Това продължило три дни и всеки път намирали инструментите на мястото, на което се намира днес Кремиковският манастир. На това – същото място, през нощта се появявало красиво и тайнствено сияние и кукуригал петел. Тогава свети човек казал: „Тук ще издигнем храма на Св. Георги Победоносец".

Кремиковският манастир бил построен през втората половина на 14 в. по време на Второто българско царство и по поръчка на цар Иван Александър (1331-1372). Той е един от манастирите, издигнати от владетеля в района на София. Те по-късно стават част от Софийската Мала Света гора.

През 1382 година София пада под турско владичество. При превземането на близката крепост „Градището", манастирът е разрушен. През 1453 г. ферман на султан Мехмед II разрешава на християните да възстановят храмовете, които не са превърнати в джамии. Тогава, през 1493г., местният болярин Радивой в памет на децата си Теодор и Драгана /които са починали вероятно по време на голямата чумна епидемия от 1492г./, и с активното съдействие на Софийския митрополит Калевит, възстановява малката църква "Свети Георги" и богато я изографисва /за тази история разказва и стенописът в предверието – на ктитора Радивой и семейството му, в момент на предаване на дарението/.

Църквата е продълговата, еднокорабна и безкуполна сграда с полуцилиндричен свод. Строена е от камък, малки тухлички и хоросан. Има основно помещение с олтар и предверие. През 1503г. при земетресение покривът на храма е разрушен и е направен нов. В центъра на манастирския комплекс – над вратата, има надпис, който съобщава за обновяването й през 1611г. 1

Стенописите в църквата са от 1493г. и от 17 и 18 век. Сред по-интересните фрески са: житието на Св. Георги, нрисуван на трон, което се случва много рядко и показва неговата царственост, на Богородица и Св.Анна, прекрасните образи на Св.Теодор Стратилат и Теодор Тирон, върху чиито брони са разчетени имената на зографите Стоян и йеромонах Антоний, рисувал и църквата в Драгалевския манастир. Бил пристроен и изписан екзонартекс, като спомен от него е останала само сцена от "Страшният съд". По време на последната реставрация на старата църква „Свети Георги", е открит фрагмент от ранна живопис (фон и обрамчващи елементи), предхождаща 15 век, доказателство за това, че българското изкуство изпреварва с един век западния Ренесанс, което е признато и от специалисти в тази област. Заради изключително красивите си и ценни стенописи църквата е обявена за паметник на културата.

През 17-18 в. в манастира работела една от най-големите книжовни школи в района. Тук се преписвали богослужебни книги и книги с проповеди. В библиотеката на храма до 1898 г. се е намирало Евангелие на поп Йоан Кратовски от 1579 г., "Кремиковски триптих" с народен поменик от ХІV век, както и сборник жития за м.юни, юли и август. Иконостасът е дърворезба, изработена от Петър и Филип Филипови. В Националния църковен историко-археологически музей се съхранява уникалното „Кремиковско евангелие" от 1497 г., което съдържа 307 страници с текстовете на четирите евангелия, украсени с красиви заставки и заглавки в началото на всяко евангелие. Подвързано е с позлатена сребърна обковка. То било изработено по поръка на митрополит Калевит и дълги години се е ползвало като служебно евангелие на черквата.

Тук са предадени и съхранявани мощите на Св. Георги Нови Софийски, изгорен през 1515 г. за християнската вяра, които според преданието били намерени от един овчар и пазени от него в продължение на 30 години.

През годините на робство Кремиковският манастир никога не е запустявал.

От самото създаване, освен че е огнище на българския дух и култура, по-късно се превръща в закрилник на хайдутството и четничеството. След разбиването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа двама четници намират убежище под покрива на храма.

Тук се е укривал няколко дни вторият знаменосец от четата на Христо Ботев - Димитър Стефанов-Казака от Сливен. След смъртта на Ботев и на първия знаменосец, знамето е отковано от дръжката си, по думите на Никола Обретенов: "Сливенчето го запаса на кръста си и замина с Георги Апостолов из Балкана". Димитър Казака е ранен, но 2 успява с други трима четници да се добере до манастира. Магерът от Кремиковци, Геко Палев, го лекува и се грижи за тях няколко дни. За съжаление, турците научават че в манастира се крие четник и искат предаването му. За да запази манастира, игуменът хаджи Авксентий го снабдява с храна и го провожда до хралупа в гората. След няколко дни потерите на Малич Байрактар го откриват. Измъчват го жестоко, изгарят знамето, което откриват на кръста му и зверски го съсичат. Убит е през 1876 г., а на мястото на гибелта му през 1912 година е изграден паметник.

След Освобождението /през 1879г./ в Кремиковския манастир се заселват двадесетина монахини, македонски бежанки от Малешевско. Божиите сестри дават нов живот на манастира. През 1897г. Иван Вазов посещава храма и с изненада открива, че е вече девически. Омагьосан от манастира, той пише пътепис за него. Вазов вижда хубава черква, сграда с чардак и килии за сестрите, станове за тъкане, а в обора – волове, коне и манастирски файтон. И най-главното – „уред, чистота и прибраност"