Административни услуги по гражданско състояние и адресна регистрация

Услуга Необходими документи Срок Такса номер заявление
 
1 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал Документ за самоличност на родител 7 дни безплатно  
2 Издаване на удостоверение за граждански брак -оригинал Документи за самоличност; документите, посочени в СК веднага безплатно Изтегли заявление
3 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път &##1044;окумент за самоличност на починалия; медицински или съдебен документ, удостоверяващ смърта до 48 от настъпването на смъртта безплатно  
4 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат Искане по образец 7 дни 5.00 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност 3 дни 7.50 лв.
Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 10.00 лв.
5 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат Искане по образец 7 дни 5 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност 3 дни 7.50 лв.
Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 10.00 лв
6 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори или следващ път Искане по образец 7 дни 5.00 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност 3 дни 7.50 лв.
Документ, доказващ правен интерес; Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 10.00 лв.
7 Издаване на преписи или заверени копия от съставени актове по гражданско състояние Искане по образец; 7 дни 2.50 лв.  
Документ за самоличност; 3 дни 3.75 лв.  
Документ, докаващ правен интерес; 24 часа или 2 работни дни 5.00 лв.  
Документ за платена такса  
8 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние Искане по образец 7 дни 5.00 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност 3 дни 7.50 лв.
Документ, доказващ правен интерес; Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 10.00 лв.
9 Издаване на удостоверение за наследници - само от кметствата в района Искане по образец 7 дни 5.00 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност; Документ за платена такса 3 дни 7.50 лв.
Документ, доказващ правен интерес; Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 10.00 лв.
10 Приемане и обработка на заявление и издаване на удостоверение за постоянен адрес - само в кметствата на района Искане по образец, Документ за самоличност; Нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността или ползването на жилището; Декларация по образец от собственика /попълва се пред дл. лице или се представя нотариално заверена/; Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 2.50 лв. Изтегли заявление
11 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран такъв Искане по образец, Документ за самоличност; Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 2.50 лв. Изтегли заявление
12 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес Искане по образец, Документ за самоличност; Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 3.50 лв. Изтегли заявление
13 Приемане и обработка на адресна карта и издаване на удостоверение за настоящ адрес - само в кметствата на района Искане по образец, Документ за самоличност; Нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността или ползването на жилището; Декларация по образец от собственика /попълва се пред дл. лице или се представя нотариално заверена/; Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 2.50 лв. Изтегли заявление
                   
                   
14 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран такъв Искане по образец, Документ за самоличност; Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 2.50 лв. Изтегли заявление
15 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес Искане по образец, Документ за самоличност; Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 3.50 лв. Изтегли заявление
16 Издаване на удостоверение за семейно положение Искане по образец 7 дни 5.00 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност 3 дни 7.50 лв.
Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 10.00 лв.
17 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Искане по образец 7 дни 5.00 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност 3 дни 7.50 лв.
Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 10.00 лв.
18 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Искане по образец, 7 дни 5.00 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност; 3 дни 7.50 лв.
Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 10.00 лв.
19 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина Искане по образец 7 дни 3.50 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност 3 дни 5.25 лв.
Официален документ с превод на бълг. Език, съдържащ имената, дата на раждане, пол и семейно положение на чуждия гражданин; Писмено съгласие на чуждия гражданин за вписване на личните му данни в удостовереието; Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 7.00 лв.
                 
                 
                 
                 
20 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданини с документ за сключване на граждански брак в Република България Искане по образец 7 дни 3.50 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност 3 дни 5.25 лв.
Декларация от лицето, с което е сключва гр. Брак за съгласие за вписване на личните му данни; Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 7.00 лв.
21 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Искане по образец 7 дни 3.50 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност 3 дни 5.25 лв.
Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 7.00 лв.
22 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Искане по образец 7 дни 3.50 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност 3 дни 5.25 лв.
Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 7.00 лв.
23 Издаване на удостоверение за правно ограничение Искане по образец 7 дни 3.50 лв. Изтегли заявление
Документ за самоличност 3 дни 5.25 лв.
Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 7.00 лв.
24 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението Искане по образец 7 дни 3.50 лв.  
Документ за самоличност Изтегли заявление
Карта на постоянно пребиваващ 3 дни 5.25 лв.
Документ за доказване на правно основание 24 часа или 2 работни дни 7.00 лв.
Документ за платена такса  
25 Възстановяване или промяна на име Заявление до длъжностното лице 30 дни безплатно Изтегли заявление
Документ за самоличност
Съдебно решение или друг документ
Документ за платена такса
26 Вписване на промяна в акт за гражданско състояние Заявление до длъжностното лице 7 дни безпла#1072;тно Изтегли заявление
Документ за самоличност
Съдебно решение или друг документ
Документ за платена такса
27 Приемане и комплектоване на заявление за регистрация на брачен договор Заявление до длъжностното лице; Копие на брачен договор; Документ за самоличност 7 дни 20.00 лв.
28 Изискване на документи по гражданска регистрация от други общински администрации, въз основа на писмено искане от граждани Заявление до кмета; Документ за самоличност До получаването на документа 10.00 лв.
29 Комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието /МП/ на молби за установяване на българско гражданство Заявление до кмета; Документ за самоличност; Заверено копие от актове по гражданско състояние; Документ за платена такса към МП;2 бр. снимки - паспортен формат; Попълнена молба до МП по образец До получаването на документа 10.00 лв.
30 Признаване или отказ на чуждестранни съдебни решения и други актове съгласно Кодекса за международно частно право Заявление до кмета; Нотариално заверена декларация по образец; Чуждестранните документи в оригинал, преведени на български език и снабдени с "Апостил"; Удостоверение от чуждестранния съд, че решението е влязло в сила; Документ за самоличност 30 дни безплатно
31 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ "ГРАО" Заявление до кмета; Документ за самоличност 14 дни безплатно
32 Заявяване на ЕГН на лице, придобило българско гражданство или с предоставен статут Заявление до длъжностното лице; Документ за самоличност; Документ за наличие на българско гражданство или решение за предоставен статут 14 дни безплатно
33 Промяна на ЕГН на български гражданин Заявление до длъжностното лице; Документ за самоличност; Акт за раждане и или други удостоверителни документи 14 дни безплатно
34 Издаване на други видове удостоверения по искане на гражданите Заявление; Документ за самоличност; Документ за платена такса 7 дни 3 дни 24 часа или 2 работни дни 3,50 лв; 5,25 лв. 7,00 лв.
35 Припознаване на дете /Вписване на припознаването в акта за раждане Декларация по образец, попълнена пред длъжностното лице или нотариално заверена; Документ за самоличност 3 месеца от съобщаването безплатно
36 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Издаденият документ в оригинал; Документ за самоличност; Документ за платена такса 24 часа или 2 работни дни 5.00 лв.
37 Определяне на административен адрес за жилищни нужди Заявление по образец; Копие от документ за собственост; Актуална скица от АГКК; Документ за платена такса; 30 дни 3.50 лв. РА-УТ-038

Старинна легенда разказва за мъдри и силни духом кремиковчани, решили да издигнат храм на Св. Георги Победоносец. Те се спрели на местността „Зиданска страна" /на запад от днешното местонахождение на манастира/.

Започнали каменоделците да строят в една лятна утрин. Строили темелите през деня, каквото построят на другата сутрин намирали всичко разрушено и сечивата изчезнали. Това продължило три дни и всеки път намирали инструментите на мястото, на което се намира днес Кремиковският манастир. На това – същото място, през нощта се появявало красиво и тайнствено сияние и кукуригал петел. Тогава свети човек казал: „Тук ще издигнем храма на Св. Георги Победоносец".

Кремиковският манастир бил построен през втората половина на 14 в. по време на Второто българско царство и по поръчка на цар Иван Александър (1331-1372). Той е един от манастирите, издигнати от владетеля в района на София. Те по-късно стават част от Софийската Мала Света гора.

През 1382 година София пада под турско владичество. При превземането на близката крепост „Градището", манастирът е разрушен. През 1453 г. ферман на султан Мехмед II разрешава на християните да възстановят храмовете, които не са превърнати в джамии. Тогава, през 1493г., местният болярин Радивой в памет на децата си Теодор и Драгана /които са починали вероятно по време на голямата чумна епидемия от 1492г./, и с активното съдействие на Софийския митрополит Калевит, възстановява малката църква "Свети Георги" и богато я изографисва /за тази история разказва и стенописът в предверието – на ктитора Радивой и семейството му, в момент на предаване на дарението/.

Църквата е продълговата, еднокорабна и безкуполна сграда с полуцилиндричен свод. Строена е от камък, малки тухлички и хоросан. Има основно помещение с олтар и предверие. През 1503г. при земетресение покривът на храма е разрушен и е направен нов. В центъра на манастирския комплекс – над вратата, има надпис, който съобщава за обновяването й през 1611г. 1

Стенописите в църквата са от 1493г. и от 17 и 18 век. Сред по-интересните фрески са: житието на Св. Георги, нрисуван на трон, което се случва много рядко и показва неговата царственост, на Богородица и Св.Анна, прекрасните образи на Св.Теодор Стратилат и Теодор Тирон, върху чиито брони са разчетени имената на зографите Стоян и йеромонах Антоний, рисувал и църквата в Драгалевския манастир. Бил пристроен и изписан екзонартекс, като спомен от него е останала само сцена от "Страшният съд". По време на последната реставрация на старата църква „Свети Георги", е открит фрагмент от ранна живопис (фон и обрамчващи елементи), предхождаща 15 век, доказателство за това, че българското изкуство изпреварва с един век западния Ренесанс, което е признато и от специалисти в тази област. Заради изключително красивите си и ценни стенописи църквата е обявена за паметник на културата.

През 17-18 в. в манастира работела една от най-големите книжовни школи в района. Тук се преписвали богослужебни книги и книги с проповеди. В библиотеката на храма до 1898 г. се е намирало Евангелие на поп Йоан Кратовски от 1579 г., "Кремиковски триптих" с народен поменик от ХІV век, както и сборник жития за м.юни, юли и август. Иконостасът е дърворезба, изработена от Петър и Филип Филипови. В Националния църковен историко-археологически музей се съхранява уникалното „Кремиковско евангелие" от 1497 г., което съдържа 307 страници с текстовете на четирите евангелия, украсени с красиви заставки и заглавки в началото на всяко евангелие. Подвързано е с позлатена сребърна обковка. То било изработено по поръка на митрополит Калевит и дълги години се е ползвало като служебно евангелие на черквата.

Тук са предадени и съхранявани мощите на Св. Георги Нови Софийски, изгорен през 1515 г. за християнската вяра, които според преданието били намерени от един овчар и пазени от него в продължение на 30 години.

През годините на робство Кремиковският манастир никога не е запустявал.

От самото създаване, освен че е огнище на българския дух и култура, по-късно се превръща в закрилник на хайдутството и четничеството. След разбиването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа двама четници намират убежище под покрива на храма.

Тук се е укривал няколко дни вторият знаменосец от четата на Христо Ботев - Димитър Стефанов-Казака от Сливен. След смъртта на Ботев и на първия знаменосец, знамето е отковано от дръжката си, по думите на Никола Обретенов: "Сливенчето го запаса на кръста си и замина с Георги Апостолов из Балкана". Димитър Казака е ранен, но 2 успява с други трима четници да се добере до манастира. Магерът от Кремиковци, Геко Палев, го лекува и се грижи за тях няколко дни. За съжаление, турците научават че в манастира се крие четник и искат предаването му. За да запази манастира, игуменът хаджи Авксентий го снабдява с храна и го провожда до хралупа в гората. След няколко дни потерите на Малич Байрактар го откриват. Измъчват го жестоко, изгарят знамето, което откриват на кръста му и зверски го съсичат. Убит е през 1876 г., а на мястото на гибелта му през 1912 година е изграден паметник.

След Освобождението /през 1879г./ в Кремиковския манастир се заселват двадесетина монахини, македонски бежанки от Малешевско. Божиите сестри дават нов живот на манастира. През 1897г. Иван Вазов посещава храма и с изненада открива, че е вече девически. Омагьосан от манастира, той пише пътепис за него. Вазов вижда хубава черква, сграда с чардак и килии за сестрите, станове за тъкане, а в обора – волове, коне и манастирски файтон. И най-главното – „уред, чистота и прибраност"